توزیع سنی زوجین در زمان طلاق 

طلاق 

سال 1392( سال جاری )

سالهای قبل

فــروردین مـاه سال جاری

اردیبهشت مـاه سال جاری

خــــرداد مــــاه سال جاری

 

تــــــــیر مـــــاه سال جاری

مـــــرداد مـــاه سال جاری

شهریور مــــاه سال جاری

مهــــر مـــــــاه سال جاری

آبـــــان مــــــاه سال جاری

آذر مـــــــــــــاه سال جاری 

دی مـــــــــــــاه سال جاری

بهمــــن مـــــاه سال جاری

  اسفنــــد مـــــاه سال جاری