ازدواج های ثبت شده  بر حسب اختلاف سن زوج و زوجه 

ازدواج 

سال 1393( سال جاری )

سالهای قبل

 

 

تــــــــیر مـــــاه سال جاری

مـــــرداد مـــاه سال جاری

شهریور مــــاه سال جاری

مهــــر مـــــــاه سال جاری

آبـــــان مــــــاه سال جاری

آذر مـــــــــــــاه سال جاری 

دی مـــــــــــــاه سال جاری

بهمــــن مـــــاه سال جاری

  اسفنــــد مـــــاه سال جاری