طلاق ثبت شده به تفکیک شهرستان 

طلاق 

سال 1391( سال جاری )

سالهای قبل

گزارش سال 1390

 

تــــــــیر مـــــاه سال جاری

مـــــرداد مـــاه سال جاری

شهریور مــــاه سال جاری

مهــــر مـــــــاه سال جاری

آبـــــان مــــــاه سال جاری

آذر مـــــــــــــاه سال جاری 

دی مـــــــــــــاه سال جاری

بهمــــن مـــــاه سال جاری

  اسفنــــد مـــــاه سال جاری