تماس با ما
 

آدرس : ساری خیابان 15 خرداد رویروی هنرستان راهیان نور- کد پستی 66335-48187

تلفن : 33117104-33117105

نمابر : 33117100

پست الکترونیکی اداره کل : mazandaran@sabteahval.ir

پست الکترونیکی مدیر وب سایت : mazandaran@sabteahval.ir

روش تماس با دستگاه : تلفن نمابر پست الکترونیکی ثبت نظرات در تارنما