تاریخ 1398/04/19         ساعت 13:45:18     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ، بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی بصورت سرزده در اداره ثبت احوال چالوس حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان از واحدهای این اداره بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ در حاشیه حضور مدیرکل ثبت احوال مازندران در غرب استان ، مهندس رجبی به اتفاق هیئت همراه بصورت سرزده در اداره ثبت احوال چالوس حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان از قسمتهای مختلف این اداره بازدید بعمل آوردند.