تاریخ 1398/04/31         ساعت 11:46:16     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی با حضور در اداره کل بهزیستی ضمن دیدار با دکتر آرام هفته بهزیستی را به ایشان و سایر کارکنان و مددجویان این سازمان تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران،در این دیدارعلی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران ضمن تبریک به مناسبت هفته بهزیستی ، گزارشی تحلیلی از آمارجمعیتی استان مازندران ارائه کرد و مورادی را در خصوص همکاریهای دو جانبه بین ثبت احوال و بهزیستی بویژه در صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه بیان نمود. دکتر آرام ضمن خیرمقدم به مدیرکل ثبت احوال مازندران و هیئت همراه اظهار امیدواری نمود تا با همکاریها و تعامل دوجانبه بین بهزیستی و اداره کل ثبت احوال در خدمات دهی به مردم استان عملکرد مطلوبی را ارائه نمائیم.