تاریخ 1398/05/01         ساعت 11:35:56     گروه خبری روابط عمومی

یزدان خسروی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت احوال کشور به اتفاق جمعی از بازرسین ضمن حضور در اداره کل ثبت احوال مازندران و همچنین بازدید از چند اداره ، دفتر پیشخوان و ایستگاه اخذ در خواست و تحویل کارت هوشمندملی ، عملکرد ثبت احوال مازندران را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ بازرسان سازمان ثبت احوال کشور طی 3روز ضمن بازدید از اداره کل ثبت احوال مازندران ( فناوری اطلاعات ، اداری مالی ، منابع انسانی )، ادارات ثبت احوال ساری ، بابل ، آمل و قائمشهر و همچنین دفاتر پیشخوان این شهرستانها بویژه ایستگاههای اخذ درخواست و تحویل کارت هوشمند ملی این ادارات را مورد ارزیابی قراردادند.

پس از این بازدید که با حضور آقایان یزدان خسروی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت احوال ، هاشم زاده معاون اسناد هویتی استان گیلان ، ژاله چیان معاون فناوری اطلاعات استان زنجان ، محمدی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان البرز صورت گرفت جلسه ای با حضور مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران و معاونین ستادی برگزار گردید که در این جلسه پس از برسی موارد مطرح شده توسط بازرسین مصوباتی جهت بر طرف نمودن موارد مطروحه به تصویب رسید.