هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه فراوانی سالانه و ماهانه 20 نام اول دختران و پسران را ملاحظه نمایید.

 
سال 1392
 فراوانی 20 نام اول دختران سال 92
 فراوانی 20 نام اول پسران سال 92
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران شش ماهه اول 92 فراوانی 20 نام اول پسران شش ماهه اول 92
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه شهریور فراوانی 20 نام اول پسران ماه شهریور
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه مرداد فراوانی 20 نام اول پسران ماه مرداد
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه تیر فراوانی 20 نام اول پسران ماه تیر
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران سه ماهه اول 92 فراوانی 20 نام اول پسران سه ماهه اول 92
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه خرداد فراوانی 20 نام اول پسران ماه خرداد
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه اردیبهشت فراوانی 20 نام اول پسران ماه اردیبهشت
سال 1392 فراوانی 20 نام اول دختران ماه فرورودین  فراوانی 20 نام اول پسران ماه فروردین
سال 1391 فراوانی 20 نام اول دختران فراوانی 20 نام اول پسران
سال 1390 فراوانی 20 نام اول دختران فراوانی 20 نام اول پسران