ازدواج سال 1393

 
 

 

·       فراوانی

                ازدواج های ثبت شده به تفکیک شهرستان 

·       گروه های سنی ازدواج

                توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج

·       فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج

             ازدواج های ثبت شده  بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه

·       شاخص ها

   ازدواج و طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق