طلاق سال 1394

 
 

·       فراوانی

                طلاق های ثبت شده به تفکیک شهرستان 

·       گروه های سنی طلاق

               توزیع سنی زوجین در زمان طلاق

·       طول مدت زندگی قبل از طلاق

               تعداد طلاق های ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج

·       فاصله سنی زوجین در زمان طلاق

              طلاق های ثبت شده  بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه

·       شاخص ها

   ازدواج و طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق