یافته های تحقیق
 

 

براساس پژوهشی که دراداره کل ثبت احوال مازندران با همکاری دانشگاه مازندران انجام شدعوامل موثر بردیرثبتی وکم ثبتی وفات دراستان به شرح زیر رتبه بندی شده است.

رتبه

جدول مقایسه ای عوامل موثر برتاخیر درثبت وفات

نظریه مردم (درصد)

نظریه کارکنان (درصد)

1

فقدان اطلاع از اثرات سوء عدم ثبت به موقع

68

84

2

فقدان اطلاع از مجازاتهای مربوط به عدم ثبت به موقع

63

77

3

تالمات روحی بازماندگان

63

75

4

عدم نیاز به گواهی فوت یا ابطال شناسنامه برای دفن

52

72

5

مشکلات شغلی از جمله درفصل کشاورزی

44

48

6

رعایت اعتقادات ورسوم محلی

40

37

7

غیر شاغل وغیر بیمه ای بودن متوفی

39

56

8

موضوعیت نداشتن انحصار وراثت

38

54

9

جوان بودن متوفی

28

77

10

دفن درگورستان روستائی

27

26

11

سالمندبودن متوفی

25

36

12

فقدان جریمه ومجازات برای تاخیر

21

72