اولویت های پژوهشی سال 1400

 فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل ثبت احوال مازندران در سال 1400

به موجب این فراخوان ازاساتید ،محققین وپژوهشگران گرامی دعوت می شود تا با عنایت به محورهای ذیل  طرح های پژوهشی خود را جهت طرح وبررسی در کمیته پژوهش اداره کل ثبت احوال مازندران حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1400به آدرس ایمیل mazandaran@sabteahval.ir(mailto:mazandaran@sabteahval.ir) ارسال نمایند.سپس با برقراری ارتباط با شماره تلفن 33117105داخلی 205   نسبت به دریافت   پروپوزال   از سوی این اداره کل اطمینان حاصل فرمائید.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

عناوین اولویتهای پژوهشی 1400

1

ارتقاءضریبامنیتوکاهشخطرپذیریسامانههایکاربردیسازمانثبتاحوال

2

انتقال جنین اهدایی و آثار و چالش های حقوقی آن در ثبت احوال

3

آسیب ها و چالش های حقوقی تنظیم سند برای نوزاد در موارد خاص

4

آینده پژوهی در جمعیت استان با سند توسعه ملی و آمایش سرزمینی

5

بررسی تغییر سیاست های جمعیتی و تاثیر آن بر روند تحولات باروری

6

بررسی امکان ادغام شناسنامه و کارت هوشمند ملی

7

بررسی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و مسائل قانونی و ثبتی مترتب بر آن

8

بررسی آثار و پیامدهای ناشی از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در خدمات اقامت محور

9

بررسی تأثیر کارت هوشمند ملی در کیفیت خدمات بانکداری

10

بررسی دستورالعمل تغییر نام و چالش های پیش رو

11

بررسی علل جعل اسناد و مدارک و راهکارهای مقابله با آن

12

بررسی علل و پیامدهای دیر ثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی و راهکارهای مقابله با آن

13

بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام

14

بررسی عوامل موثر در تمایل به تغییر نام و نام خانوادگی

15

بررسی گلوگاههای آسیب پذیر در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نحوه ی نظارت موثر بر دفاتر

16

بررسی ماده 34 قانون ثبت احوال و پیامدهای عدم رعایت مفاد آن

17

بررسی وضعیت، تهدیدها و آسیب های افراد فاقد ورقه هویتی و فرزندان آنان

18

برنامه ریزی راهبردی سیاستهای جمعیتی با توجه به ویژگیهای استان با تأکید بر اهداف شورای راهبردی جمعیت

19

برون سپاری خدمات ثبت احوال، چالشها و فرصت ها

20

تاثیر شبکه اعلام در ارتقاء ثبت به موقع وقایع حیاتی

21

تاثیر گزارشات چهار گانه آماری وقایع حیاتی بر تصمیمات دستگاههای اجرایی

22

تدوین برنامه راهبردی اداره کل ثبت احوال استان

23

تغییر نام خانوادگی و مشکلات ناشی از رعایت حق تقدم

24

تهدید حاصل از تغییر و جابجایی مدیران فنی دفاتر پیشخوان

25

توانمندی های بخش غیر دولتی با تأکید بر برون سپاری فعالیت های تصمیم گیری

26

چالش ها و آثار حقوقی مترتب برمنع ارائه خدمات اسناد به افراد و فرزندان آنها

27

چالش ها و آسیب های قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست و ساختار برون رفت از آن (فرزندخواندگی)

28

چالش های موجود در قانون ثبت احوال

29

چالشها و پیامدهای ثبت ولادت یکطرفه با پدر

30

چگونگی تنظیم لوایح و دفاعیات قضایی در خصوص مسائل مرتبط با ثبت احوال

31

چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه خدمات ثبت احوال

32

راههای پیشگیری از نفوذ به دولت الکترونیک با استفاده از کارت هوشمند ملی

33

قانون جرایم رایانه ای و آثار آن در ارائه خدمات ثبت احوال

34

مبانی حقوقی الکترونیکی شدن خدمات ثبت احوال

35

مدیریت دانش و نقش آن در توسعه و تعالی سازمان ثبت احوال کشور

36

مطالعه و تحلیل نظام ثبت جمعیت در 15 سال اخیر در استان با تاکید برشناسایی نیازهای حال و آینده

37

نقش و صلاحیت مراجع شبه قضائی ثبت احوال

38

نقش و جایگاه ثبت احوال در حفظ امنیت کشور