پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی

به نام خدا

افراد واجد شرایط مشروحه ذیل  می توانند با مراجعه به سایت https://www.ncr.ir    نسبت به پیش ثبت نام دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نمایند.

1- 15 سال تمام دارند و فاقد کارت شناسایی ملی هستند.

2- به علت تغییر مشخصات سجلی نیاز به تعویض کارت شناسایی ملی دارند.

3- به علت مفقودی نیاز به  کارت شناسایی ملی دارند