خدمات دفاتر پیشخوان دولت

- ثبت ازدواج

- ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه

- ثبت فوت اتباع خارجی و صدورگواهی فوت

- ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور

- ثبت ولادت

- ثبت فوت

- صدور شناسنامه ( تعویض )

- صدور شناسنامه ( المثنی )

- تغییر مشخصات هویتی

- درخواست اصلاح سن

- تغییر نام خانوادگی

- تغییر نام

- ثبت تغییر نشانی

- رسیدگی به درخواست از هیات حل اختلاف

- صدور کارت هوشمند ملی

- استعلام الکترونیکی هویت

- صدور گواهی تجرد