خدمات دفاتر پیشخوان دولت

 

خدمات ثبت احوال از طریق دفاتر پیشخوان شهری و روستایی دولت و دفاتر پستی (   40 دفتر پیشخوان شهری و 31 دفتر پیشخوان روستایی  در استان )

1- درخواست تعویض شناسنامه

2- درخواست شناسنامه المثی اول

3- درخواست شناسنامه المثنی دوم

4- اخذ مدارک درخواست تغییر نام

5- اخذ مدارک درخواست تغییر نام خانوادگی

6- اخذ مدارک درخواست هیات حل اختلاف

7- اخذ مدارک درخواست تغییر اجرای احکام محاکم

8- اخذ مدارک درخواست گواهی فوت

9- اخذ مدارک درخواست ثبت ازدواج

10- اخذ مدارک درخواست ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه

11- ثبت نام و صدور کارت هوشند ملی