هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه  آمار وقــایع حیـــاتی ســـالانه و ماهانه  استان را  ملاحظه نمایید