هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه  آمار وقــایع حیـــاتی ســـالانه  استان را  ملاحظه نمایید         
 
  ســـال 1396
  ولادت وفات  ازدواج طلاق 
  ســـال 1395
  ولادت وفات  ازدواج طلاق 
  ســـال 1394   ولادت
  وفات
ازدواج
  طلاق
  ســـال 1393   ولادت   وفات    ازدواج    طلاق 
  ســـال 1392  ولادت  وفات  ازدواج  طلاق
  ســـال 1391

ولادت

وفات

ازدواج

طلاق

  ســـال 1390

ولادت

وفات

ازدواج

طلاق