بسمه تعالی

"آگهی مزایده"

 

اداره کل ثبت احوال مازندران در نظر دارد در اجرای مجوز شماره 51مورخ 93/3/25 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مازندران تعداد 7دستگاه اتومبیل شامل 6دستگاه پیکان ویک دستگاه پراید بشرح ذیل را وفق مقررات و به صورت مزایده بفروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 93/4/7لغایت 93/4/9 جهت بازدیدخودروها ودریافت اوراق مزایده به دبیرخانه اداره ثبت احوال قائم شهر مراجعه واوراق تکمیل شده ((قیمت پیشنهادی )) را حداکثر تا تاریخ 93/4/10به امور اداری اداره کل ثبت احوال مازندران واقع درساری خیابان 15خرداد تحویل نمایند. ضمنا"جهت شرکت در مزایده لازم است ضمانت نامه بانکی به میزان 10درصد قیمت پیشنهادی یا فیش واریزی به میزان 10% قیمت پیشنهادی واریز به حساب 2171115001000 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی ایران را ضمیمه اوراق نمایند.لازم به ذکر است تاریخ بازگشایی 93/3/12در اداره کل ثبت احوال مازندران می باشد .شرکت کارکنان دولت درمزایده بلامانع است ،فروش اتومبیل های دولتی از پرداخت عوارض ومالیات معاف می باشد.        

 شماره تلفن3117104-- 0151 آقای محمدی

 

نوع خودرو

مدل

رنگ

تعداد

پراید

82 دوگانه

سفید روغنی

1 دستگاه

پیکان

80 دوگانه

سفید روغنی

1 دستگاه

پیکان

82 دوگانه

سفید روغنی

3 دستگاه

پیکان

81 دوگانه

سفید روغنی

2 دستگاه