چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/05/05         ساعت 07:40:45     گروه خبری گروه خبری - خبر

برگزاری جلسه با حضور اداره پست وپیشخوانها در اداره ثبت احوال بابل با رویکرد ثبت نام کارت هوشمند ملی