دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
مدیریت محتوا

درصد اختلاف 

درصد عملکرد مورد انتظار

درصد عملکرد مهلت به یکسال

عملکرد مهلت

عملکرد تا یکسال

عملکرد کل

نوع واقعه 

0.6-

99/3

98/7

5569

5641

5692

ولادت

0.2-

98/5

98/3

1976

2011

2037

وفات