دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
آمار11 ماهه طرح پوشش وقایع حاتی

نوع واقعه

عملکرد کل عملکرد تا یکسال عملکرد مهلت  درصد عملکرد مهلت به یک سال درصد عملکرد مورد انتظار
ولادت 6282      6217 6134  98.7 99.3
وفات       2237 2202 2159  98.0 98.5