آمار11 ماهه طرح پوشش وقایع حاتی

نوع واقعه

عملکرد کل عملکرد تا یکسال عملکرد مهلت  درصد عملکرد مهلت به یک سال درصد عملکرد مورد انتظار
ولادت 6282      6217 6134  98.7 99.3
وفات       2237 2202 2159  98.0 98.5