آدرس

آدر س اداره :خیابان طالقانی –روبروی سپاه پاسداران –اول شهرک طالقانی
کد پستی:38999-47186

تلفن اداره:  32222754 و32222745-011
تلفن و دورنگار رئیس:01132229830