شنبه 16 اسفند 1399   
 
آمار جامع سال 1389
آخرین جمعیت استان بر اساس سر شماری سال 85 و افزایش طبیعی جمعیت 3045132 نفر می باشد . نسبت جمعیت استان 101 و تراکم نسبی جمعیت در استان 129 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد .
 
 
تعداد متولدین ثبت شده در استان 43952 نفر می باشد و در هر 24 ساعت 120 نوزاد متولد شده اند .
تعداد وفات ثبت شده در استان 15463 نفر می باشد و در هر 24 ساعت 42 واقعه وفات ثبت شده است  .
 
 
تعداد ازداج ثبت شده در استان 34305 مورد می باشد و در هر 24 ساعت 94 ازدواج ثبت شده است  .
تعداد طلاق ثبت شده در استان 6174 مورد می باشد  و در هر 24 ساعت 17 طلاق ثبت شده است.
 
 
نرخ ولادت ثبت شده در استان 4/14 در هزار نفر می باشد  .
نرخ وفات ثبت شده در استان 1/5 در هزار نفر می باشد .
 
 
نرخ ازدواج ثبت شده در استان 2/11 در هزار نفر می باشد .
نرخ طلاق ثبت شده در استان 2 در هزار نفر می باشد .
 
 
  99 درصد ولادت ثبت شده و 95 درصد وفت ثبت شده استان تا یکسال پس از وقوع بوده است .
 94 درصد ولادت ها و 88 درصد وفات استان در مهلت قانونی به ثبت رسیده است .
مهلت قانونی برای ولادت 15 روز و برای وفات 10 روز پس از وقوع یا وقوف بر آن است .