دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
آمار فروردین 90
 
 
         

طلاق

ازدواج

فوت

ولادت

زمان

41

530

208

529

 1390 فروردین 

 
 
 

ولادت روستائی

ولادت شهری

زن

مرد

زن

مرد

107

117

159

146

 فروردین    1390

 
 
 

وفات روستائی

وفات شهری

زن

مرد

زن

مرد

56

75

34

43

 فروردین    1390