پنجشنبه 15 خرداد 1399   
 
آمار اردیبهشت 90
 
         

طلاق

ازدواج

فوت

ولادت

زمان

89

410

214

434

 1390 اردیبهشت

 
 
 

ولادت روستائی

ولادت شهری

زن

مرد

زن

مرد

91

92

125

126

اردیبهشت  1390

 
 
 

وفات روستائی

وفات شهری

زن

مرد

زن

مرد

44

80

37

53

اردیبهشت  1390