آمار اردیبهشت 90
 
         

طلاق

ازدواج

فوت

ولادت

زمان

89

410

214

434

 1390 اردیبهشت

 
 
 

ولادت روستائی

ولادت شهری

زن

مرد

زن

مرد

91

92

125

126

اردیبهشت  1390

 
 
 

وفات روستائی

وفات شهری

زن

مرد

زن

مرد

44

80

37

53

اردیبهشت  1390