آمار خرداد 90
 
 
 
 
         

طلاق

ازدواج

فوت

ولادت

زمان

92

383

191

513

خرداد 1390

 
 
 

ولادت روستائی

ولادت شهری

زن

مرد

زن

مرد

95

107

153

158   

خرداد 1390

 
 
 

وفات روستائی

وفات شهری

زن

مرد

زن

مرد

46

61

40

44  

خرداد 1390