تاریخ 1399/03/25         ساعت 13:23:58     گروه خبری گروه خبری - خبر

جناب آقای مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق جناب آقای مظاهر قنبرپور معاون توسعه ،مدیریت و پشتیبانی بصورت سرزده در اداره ثبت احوال بابل حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان روند ارائه خدمات در این اداره را مورد ارزیابی قرار دادند.

جناب آقای مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق جناب آقای مظاهر قنبرپور معاون  توسعه ،مدیریت و پشتیبانی بصورت سرزده در اداره ثبت احوال بابل حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان روند ارائه خدمات در این اداره را مورد ارزیابی قرار دادند.