تاریخ 1398/07/13         ساعت 09:19:21     گروه خبری گروه خبری - خبر

جلسه هم اندیشی در راستای نهضت کارت هوشمند ملی  با حضوراداره پست ودفاتر پیشخوان در تاریخ هشتم مهر 1398 در دفتر کار مدیر اداره تشکیل گردید.