تاریخ 1398/07/14         ساعت 09:40:05     گروه خبری گروه خبری - خبر

بازدید دوره ای مدیرکل محترم ثبت احوال مازندران جناب آقای مهندس رجبی و هیئت همراه از اداره ثبت احوال بابل در تاریح 13مهرماه 1398