دوشنبه 7 مهر 1399   
 
تاریخ 1399/02/22         ساعت 11:47:14     گروه خبری گروه خبری - خبر

عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است.
لیالی قدر