تاریخ 1399/03/17         ساعت 12:07:38     گروه خبری گروه خبری - خبر

جناب آقای مجتبی فاطمی به سمت مدیرکل ثبت احوال استان مازندران معارفه شد.

 در جلسه ای که با حضور جناب آقای  دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ، معاونین و مدیران کل ستادی سازمان ثبت احوال کشور، معاونین و روسای ادارات ثبت احوال استان مازندران بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد جناب آقای مجتبی فاطمی به سمت مدیرکل ثبت احوال استان مازندران معارفه و از زحمات و خدمات جناب آقای علی رجبی و جناب آقای علیرضا افسری تقدیر و تشکر گردید.