تاریخ 1399/03/26         ساعت 12:45:29     گروه خبری گروه خبری - خبر

 

تشکیل اولین جلسه طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی در فرمانداری ویژه بابل سال 1399