دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/08/19         ساعت 10:30:45     گروه خبری گروه خبری - خبر

 طی حکمی از سوی مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران مرتضی امیرآبادی زاده به سمت معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب شد.