دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/22         ساعت 21:13:55     گروه خبری گروه خبری - خبر

دومین جلسه طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی شهرستان بابل باحضورآقای دکتررسولی معاون سیاسی اجتماعی وامنیتی فرمانداری وبخشداران 6گانه وسایراعضای مدعو درتاریخ ۲۲دیماه سال ۱۳۹۹درفرمانداری شهرستان تشکیل گردید.