جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
رویدادهای حیاتی آذر91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
159
57
57
28
ماه قبل
168
43
79
19
مدت مشابه سال قبل
163
43
99
17
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
36
29
45
49
ماه قبل
46
39
46
37
مدت مشابه سال قبل
42
40
37
44
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
15
17
13
12
ماه قبل
16
14
8
5
مدت مشابه سال قبل
16
9
7
11
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
57
99
28
17
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آذر 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  159 57 57 28
ماه قبل 168 43 79 19
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -5.4 32.6 -27.8 47.4
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آذر 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  159 57 57 28
مدت مشابه سال قبل 163 43 99 17
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل -2.5 32.6 -42.4 64.7