جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی دی 91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
166
52
49
24
ماه قبل
159
57
57
28
مدت مشابه سال قبل
145
48
66
13
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
41
42
32
51
ماه قبل
36
29
45
49
مدت مشابه سال قبل
31
48
32
34
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
11
14
17
10
ماه قبل
15
17
13
12
مدت مشابه سال قبل
29
8
4
7
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
49
66
24
13
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   دی 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  166 52 49 24
ماه قبل 159 57 57 28
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 4.4 -8.8 -14.0 -14.3
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   دی 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  166 52 49 24
مدت مشابه سال قبل 145 48 66 13
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.5 8.3 -25.8 84.6