جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی بهمن 91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
189
56
127
18
ماه قبل
166
52
49
24
مدت مشابه سال قبل
170
39
74
24
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
48
51
52
38
ماه قبل
41
42
32
51
مدت مشابه سال قبل
43
47
34
46
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
18
11
16
11
ماه قبل
11
14
17
10
مدت مشابه سال قبل
17
7
5
10
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
127
74
18
24
 
 
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  189 56 127 18
ماه قبل 166 52 49 24
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 13.9 7.7 159.2 -25.0
 
 
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  189 56 127 18
مدت مشابه سال قبل 170 39 74 24
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.2 43.6 71.6 -25.0