جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی اسفند 911

 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
143
45
66
32
 
بابلسر
اسفند 91
ماه قبل
189
56
127
18
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
136
34
72
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
33
36
33
41
 
 
 
ماه قبل
48
51
52
38
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
41
38
23
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
10
16
5
14
 
 
 
ماه قبل
18
11
16
11
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
9
10
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
66
72
32
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   اسفند 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  143 45 66 32
ماه قبل 189 56 127 18
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -24.3 -19.6 -48.0 77.8    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
اسفند 91
 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
143
45
66
32
مدت مشابه سال قبل
136
34
72
27
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
5.1
32.4
-8.3
18.5