جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی فروردین 92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
140
52
81
23
 
بابلسر
فروردین 92
ماه قبل
143
45
66
32
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
166
59
94
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
31
31
46
32
 
 
 
ماه قبل
49
44
44
29
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
33
36
33
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
21
11
11
9
 
 
 
ماه قبل
29
34
28
47
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
10
16
5
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
81
66
23
32
 
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
فروردین 92
 
درمقایسه با ماه قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
140
52
81
23
ماه قبل
143
45
66
32
درصد تغییر نسبت به ماه قبل
-2.1
15.6
22.7
-28.1

 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
فروردین 92
 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
140
52
81
23
مدت مشابه سال قبل
166
59
94
19
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
-15.7
-11.9
-13.8
21.1