جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی اردیبهشت 92

 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
147
63
93
25
 
بابلسر
اردیبهشت 92
ماه قبل
140
52
81
23
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
135
291
86
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
41
35
32
39
 
 
 
ماه قبل
31
31
46
32
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
46
29
31
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
37
19
3
4
 
 
 
ماه قبل
21
11
11
9
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
113
165
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
93
86
25
14
 
 
 
 

 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   اردیبهشت 92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  147 63 93 25
ماه قبل 140 52 81 23
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 5.0 21.2 14.8 8.7
 
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   اردیبهشت 92
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  147 63 93 25
مدت مشابه سال قبل 135 291 86 14
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.9 -78.4 8.1 78.6