جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی خرداد92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
161
31
93
20
 
بابلسر
خرداد 92
ماه قبل
147
63
93
25
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
151
265
88
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
46
47
38
30
 
 
 
ماه قبل
41
35
32
39
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
51
36
39
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
15
7
6
3
 
 
 
ماه قبل
37
19
3
4
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
75
106
32
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
93
88
20
17
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   خرداد 92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  161 31 93 20
ماه قبل 147 63 93 25
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 9.5 -50.8 0.0 -20.0
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   خرداد 92
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  161 31 93 20
مدت مشابه سال قبل 151 265 88 17
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.6 -88.3 5.7 17.6