شنبه 29 خرداد 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی تیر 92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
169
62
94
17
 
بابلسر
تیر92
ماه قبل
161
31
93
20
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
173
33
118
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
51
42
38
38
 
 
 
ماه قبل
46
47
38
30
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
49
38
40
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
23
13
12
14
 
 
 
ماه قبل
15
7
6
3
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
16
3
9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
94
118
17
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
تیر92
 
 
درمقایسه با ماه قبل
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
ماه 
169
62
94
17
 
ماه قبل
161
31
93
20
 
درصد تغییر نسبت به ماه قبل
5.0
100.0
1.1
-15.0

    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   تیر92
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  169 62 94 17
مدت مشابه سال قبل 173 33 118 13
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل -2.3 87.9 -20.3 30.8