جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی مرداد92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
183
39
60
36
 
بابلسر
مرداد92
ماه قبل
169
62
94
17
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
140
5146
69
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
45
39
61
38
 
 
 
ماه قبل
51
42
38
38
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
47
48
44
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
16
10
7
6
 
 
 
ماه قبل
23
13
12
14
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
1937
3203
0
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
60
69
36
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
مرداد92
 
 
درمقایسه با ماه قبل
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
ماه 
183
39
60
36
 
ماه قبل
169
62
94
17
 
درصد تغییر نسبت به ماه قبل
8.3
-37.1
-36.2
111.8

 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مرداد92
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  183 39 60 36
مدت مشابه سال قبل 140 5146 69 25
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.7 -99.2 -13.0 44.0