جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی شهریور92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
184
42
94
16
 
بابلسر
شهریور92
ماه قبل
183
39
60
36
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
176
46
111
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
44
55
41
44
 
 
 
ماه قبل
45
39
61
38
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
47
49
34
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
20
9
8
5
 
 
 
ماه قبل
16
10
7
6
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
18
13
8
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
94
111
16
20
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   شهریور92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  184 42 94 16
ماه قبل 183 39 60 36
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 0.5 7.7 56.7 -55.6
 
 
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   شهریور92
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  184 42 94 16
مدت مشابه سال قبل 176 46 111 20
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.5 -8.7 -15.3 -20.0