جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
162
41
109
44
 
بابلسر
مهر92
ماه قبل
184
42
94
16
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
170
57
104
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
56
41
33
32
 
 
 
ماه قبل
44
55
41
44
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
43
50
41
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
21
7
8
5
 
 
 
ماه قبل
20
9
8
5
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
12
14
19
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
109
104
44
15
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مهر92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  162 41 109 44
ماه قبل 184 42 94 16
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -12.0 -2.4 16.0 175.0
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
مهر92
 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
162
41
109
44
مدت مشابه سال قبل
170
57
104
28
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
-4.7
-28.1
4.8
57.1