شنبه 29 خرداد 1400   
 
مدیریت محتوا
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
176
39
83
22
 
بابلسر
آبان 92
ماه قبل
162
41
109
44
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
168
43
79
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
54
45
33
44
 
 
 
ماه قبل
56
41
33
32
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
46
39
46
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
10
9
9
11
 
 
 
ماه قبل
21
7
8
5
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
16
14
8
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
83
79
22
16
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آبان 92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  176 39 83 22
ماه قبل 162 41 109 44
درصد تغییر نسبت به ماه  قبل 8.6 -4.9 -23.9 -50.0
 
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
آبان 92
 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
176
39
83
22
مدت مشابه سال قبل
168
43
79
19
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
4.8
-9.3
5.1
15.8