جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی آذر92
 
جدول 1و2
 
 
 
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
 
نام اداره
ماه وسال
ماه 
127
50
59
40
 
بابلسر
آذر 92
ماه قبل
176
39
83
22
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
159
57
57
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
35
38
26
28
 
 
 
ماه قبل
54
45
33
44
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
36
29
45
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
 
 
 
زمان
مرد
زن
مرد
زن
 
 
 
ماه 
17
9
11
13
 
 
 
ماه قبل
10
9
9
11
 
 
 
مدت مشابه سال قبل
15
17
13
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
 
 
 
59
57
40
17
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آذر 92
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  127 50 59 40
ماه قبل 176 39 83 22
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -27.8 28.2 -28.9 81.8
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره 
بابلسر
در ماه  
آذر 92
 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
127
50
59
40
مدت مشابه سال قبل
159
57
57
28
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
-20.1
-12.3
3.5
42.9