جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
تعرفه خدمات
فهرست تعرفه های خدمات سجلی
 
عنوان تعرفه
نرخ خدمات
-1
  ثبت ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد
ریال       000/20
-2
 تغییر نام
ریال        000/50
-3
 تغییر نام خانوادگی
ریال        000/50
-4
 تعویض شناسنامه 15 سال
ریال         000/25
-5
 المثنی شناسنامه(نوبت اول)
ریال       000/100
-6
 المثنی شناسنامه(نوبت دوم)
ریال       000/200
-7
 تعویض شناسنامه
ریال        000/100
-8
 تعویض شناسنامه نمونه قدیم
ریال         000/100
-9
 ثبت ازدواج با اقرارنامه زوجیت
ریال         000/5
-10
 صدور گواهی وفات
ریال        000/10
-11
 صدور کارت شناسائی ملی
ریال         500/2
-12
 گواهی ابلاغ شماره ملی
ریال        000/10
-13
 المثنی کارت شناسائی ملی(نوبت اول)
ریال       000/100
-14
 المثنی کارت شناسائی ملی(نوبت دوم)
ریال       000/200

شماره حساب 2171115055006 برای خدمات ثبتی
شماره حساب 2171115070004 برای خدمات الکترونیکی