جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار وقایع حیاتی
 

آمارکلی وقایع حیاتی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ولادت

144

128

125

135

173

180

153

146

163

145

170

136

وفات

138

46

142

105

50

39

31

47

43

48

39

34

ازدواج

120

88

107

129

113

88

117

133

99

66

74

72

طلاق

19

17

12

32

19

15

20

16

17

13

24

27