جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
ولادت و وفات فروردین ماه91

جدول 1و2
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  166 59 94 19
ماه قبل 136 34 72 27
مدت مشابه سال قبل 144 138 120 5
جدول3
   ولادت شهری  ولادت روستایی
زمان مرد زن مرد زن
ماه  49 44 44 29
ماه قبل 41 38 23 34
مدت مشابه سال قبل 38 41 34 31
جدول4
   وفات شهری  وفات روستایی
زمان مرد زن مرد زن
ماه  29 34 28 47
ماه قبل 9 10 7 8
مدت مشابه سال قبل 13 5 34 44
جدول5
ازدواج ماه  تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل  طلاق ماه  تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
94 120 19 19

 
جداول وقایع ثبت شده
 
درمقایسه با ماه قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
166
59
94
19
ماه قبل
136
34
72
27
درصد تغییر نسبت به ماه قبل
22.1
73.5
30.6
-29.6

 
درمقایسه با سال قبل
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
166
59
94
19
مدت مشابه سال قبل
144
138
120
5
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
15.3
-57.2
-21.7
280.0