جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
رویدادهای حیاتی اردیبهشت ماه91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
135
291
86
14
ماه قبل
166
59
94
19
مدت مشابه سال قبل
128
46
88
17
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
46
29
31
29
ماه قبل
49
44
44
29
مدت مشابه سال قبل
37
33
23
35
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
113
165
6
7
ماه قبل
29
34
28
47
مدت مشابه سال قبل
14
8
12
12
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
86
88
14
17
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   اردیبهشت 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  135 291 86 14
ماه قبل 166 59 94 19
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -18.7 393.2 -8.5 -26.3
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   اردیبهشت 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  135 291 86 14
مدت مشابه سال قبل 128 46 88 17
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 532.6 -2.3 -17.6