جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
رویدادهای حیاتی خردادماه91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
151
265
88
17
ماه قبل
135
291
86
14
مدت مشابه سال قبل
125
142
107
12
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
51
36
39
25
ماه قبل
46
29
31
29
مدت مشابه سال قبل
27
27
43
28
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
75
106
32
52
ماه قبل
113
165
6
7
مدت مشابه سال قبل
29
34
36
43
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
88
107
17
12
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   خرداد 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  151 265 88 17
ماه قبل 135 291 86 14
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 11.9 -8.9 2.3 21.4
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   خرداد 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  151 265 88 17
مدت مشابه سال قبل 125 142 107 12
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.8 86.6 -17.8 41.7